Zapytanie ofertowe w postępowaniu  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

na Badanie sprawozdania finansowego Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.

za lata 2023 i 2024

(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Zamawiający: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.

Konto bankowe: Pekao S.A.

Numer: 97 1240 3103 1111 0010 5825 7051

NIP: 754-30-69-732,  REGON: 161506358

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole,

Telefon: 884 883 627

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

1.    Opis przedmiotu zamówienia: Badanie sprawozdania finansowego Parku Naukowo Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.  za lata 2023 i 2024.

a)                            kryteria oceny ofert, wraz z wagą punktową: cena 100 pkt.

b)                            warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są): potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

Badanie sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w:

  • ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120),
  • ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1015),

  • Krajowych Standardach Badania,
  • Zasadach etyki zawodowej biegłych rewidentów.

2.    Termin wykonania zamówienia: do dnia 31-03-2024 roku następnie do dnia 31-03-2025 roku.

3.    Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć: 

a)                            drogą elektroniczną w formie podpisanych skanów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17.11.2023 r.

  1. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie.
  2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed zawarciem umowy prześle Zamawiającemu swój projekt umowy uwzględniający zakres i przedmiot niniejszego ogłoszenia celem jego weryfikacji i zatwierdzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania treści projektu umowy do swoich potrzeb na co Wykonawca wyraża zgodę, niezwłocznie informując o tym Wykonawcę.
  3. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  4. wypełniony i podpisany formularz oferty;
  5. potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

W załączeniu:

1. Wzór druku formularz ofertowy - zał. Nr1

2. Zapytanie wraz ze specyfikacją