Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa mobilnego skanera 3D na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

 

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Poznańska 104, Skórzewo

60-185 Poznań

 

za cenę: 470 721,00 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania została złożona jedna oferta przez ww. Wykonawcę.

 

Pliki do pobrania:

 Zawiadomienie o wyborze oferty