Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie p.n.:

Zakup i dostawa drukarek 3D na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.


Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:


Dla części 1: Drukarka FDM

CADXPERT P.GURGA M.DUKAT

SPÓŁKA JAWNA

Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

za cenę: 115 299,54 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów – 80 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania została złożona jedna oferta przez ww. Wykonawcę.


Dla części 2: Drukarka SLA

CADXPERT P.GURGA M.DUKAT

SPÓŁKA JAWNA

Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

za cenę: 23 497,92 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania została złożona jedna oferta przez ww. Wykonawcę.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty