Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Dot. „Zakup i dostawa Ansys HPC PACK na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zmiany terminu składania ofert.

W SIWZ jest:

Oferty należy składać w siedzibie Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Technologiczna 2, 45 – 839 Opole (parter, pokój nr 1.01), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00., do dnia 05.07.2019 r., do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30 w sali nr 2.01

Winno być:

Oferty należy składać w siedzibie Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Technologiczna 2, 45 – 839 Opole (parter, pokój nr 1.01), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00., do dnia 26.07.2019 r., do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:30 w sali nr 2.01

Zamawiający informuje również, że oferty winny być zabezpieczone wadium z uwzględnieniem zmienionego terminu składania ofert.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający przekazał do publikacji do Biuletynu Zamówień Publicznych  stosowne sprostowanie ogłoszenia i zamieścił je na stronie internetowej. 

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualny SIWZ