TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

Sym Kom Leszek Rudniak

Głogowa 24, 02-639 Warszawa, za cenę: 491 686,19 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informuję również, że w postępowaniu zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium „cena”

Ilość punktów w kryterium termin realizacji

Łączna ilość punktów

1.

Sym Kom Leszek Rudniak

Głogowa 24, 02-639 Warszawa

60

40

100

2.

CADOR CONSULTING Sp. z o.o.

Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

-

-

-

Informacja o wyborze