TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

 

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

NEXUS NOWE TECHNOLOGIE S.A.

Dmowskiego 17b

52-203 Wrocław

 za cenę: 19  847 000,00

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informacja o wyborze do pobrania