dot. Zakup i dostawa serwera obliczeniowego
TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

dot. Zakup i dostawa serwera obliczeniowego

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

DS. Comp Sylwia Dulak,
Os.Kościuszkowskie 6 lok. 229,
31-858 Kraków,
za cenę: 133 455,00zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Informacja korygująca o wyborze do pobrania