Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o.  działając zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (DZ. U. z 2014 roku poz. 1146), ogłasza otwarty nabór na...

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o.  działając zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (DZ. U. z 2014 roku poz. 1146), ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w ramach Działania 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. W naborze mogą brać udział wszystkie podmioty - z wyłączeniem podmiotów z sektora finansów publicznych oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).  Termin składania ofert nie później niż do 5 czerwca 2017 r.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Zał. nr 1 Formularz Partnera

Karta oceny merytorycznej