Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 12 maja 2017 r. o konkursie na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera:

Wybrano partnera, firmę:

TIMON- Piotr Tymoszko

ul Świętego 13A

 46-080 Chróścice

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki określone w ogłoszeniu z dnia 12 maja 2017 r. o konkursie na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Ponadto informuję, że w wyniku ogłoszenia o otwartym naborze partnera w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.