dot. Zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

dot. Zakup i dostawa spektrometru ręcznego do Parku Naukowo- Technologicznego w Opolu Sp. z o.o.

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

Spectro Poland Sp.z o.o.,

Ul.Wiślana 28

05 – 420 Józefów,

za cenę: 79 335,00zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informuję również, że w postępowaniu zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium „cena”

 

Ilość punktów w kryterium „termin realizacji”

pomocniczych

Łączna ilość punktów

1.

Spectro Poland Sp.z o.o.,

Ul.Wiślana 28

05 – 420 Józefów

60

40

100