W związku z ogłoszeniem nr 30078-2018 „Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw" Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. informuje:

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przekazał w dniu 14.02.2018 r. do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej stosowne sprostowanie ogłoszenia i zamieścił je na stronie internetowej.

Sprostowanie

Ogłoszenie