PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa łącza podstawowego i rezerwowego do Centrum Przetwarzania Danych.

TRYB ZAMÓWIENIA: Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 144 000 euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.

Zestawienie dokumentów :

1) opis przedmiotu zamówienia

2) mapy

3) istotne postanowienia umowy,

4) ogłoszenie