ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY
Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta Wykonawcy:

SMARTTECH Sp. z o.o.
ul. Racławicka 30
05- 092 Łomianki


za cenę : 66 420,00
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyskała najwyższą liczbę punktów.

załączniki:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY