Zapraszamy do udziału w postępowaniu pn.

Zakup i dostawa drukarek 3D na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - formularz ofertowy

Zał. 3 - umowa

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zobowiązanie

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej