OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony mienia z terenem należącym do...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony mienia z terenem należącym do Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu Sp. z o.o., monitoring systemu alarmowego a także świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu.

I.

Zakres zamówienia dot. realizacji usługi ochrony mienia, monitoringu systemu alarmowego:

1.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia, składającego się z dwóch budynków Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu rejon ul. Technologiczna 2 i 2a , jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach.

2.
Osoby sprawujące usługę ochrony stanowić powinny stały zespół zgodny z wykazem stanowiącym załącznik do umowy. Wprowadzenie nowej osoby do ochrony może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zawiadomieniu osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego oraz przedstawieniu wymaganych dokumentów nowej osoby, w szczególności pracownika znajdującego się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony.

3.
Zakres usług będzie obejmował: ochronę pełnioną przez 1 pracownika ochrony 24/h 7 dni
w tygodniu;

4.
Nad pracownikami ochrony sprawowany będzie całodobowy nadzór przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego licencję co najmniej II stopnia.

5.
Nad usługą sprawowany będzie całodobowy nadzór przez kierownika/koordynatora ochrony
z min. licencją II stopnia.

6.
Wykonawca będzie posiadać bezpośredni numer zgłoszeniowy umożliwiający bezpośredni kontakt ze stacją monitorowania z czynnym numerem telefonu.

7.
Do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie w szczególności:

    1. 
    zabezpieczenie ochranianego obiektu przed przedostaniem się do niego osób nieupoważnionych;

    2.
    podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia osób i mienia lub naruszenia porządku publicznego wewnątrz i na zewnątrz ochranianego obiektu, w tym m.in.     legitymowanie uczestników zdarzeń, wypraszanie ich z ochranianego obiektu i terenu, wzywanie Policji;

    3.
    zgłaszanie osobie wskazanej przez Zamawiającego, w sposób ustalony między stronami,
    o istotnych wydarzeniach mających miejsce na ochranianym obiekcie i terenie;

    4.
    prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z wykonywaniem czynności ochronnych na terenie obiektu, to jest prowadzenie rejestru zdarzeń i uwag                     związanych z prowadzoną ochroną (dziennik służby);

    5.
    zamawiający zapewni pracownikom ochrony dostępu (wejście) do zamkniętych pomieszczeń w obiekcie Zamawiającego, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach,     tj.: występowania zagrożenia pożarem, zalaniem       wodą, usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem itp. ;

    6.
    monitorowanie systemów alarmowych (przez 24 godziny na dobę) zainstalowanych
    w obiekcie. Do pracowników ochrony należeć będzie obsługa centrali antywłamaniowej oraz telewizji dozorowej;

    7.
    dokonywanie systematycznych (nie rzadziej niż raz na dwie godziny, ze szczególną uwagą
    w godzinach 18.00 – 06.00) obchodów wewnętrznych i zewnętrznych ochranianego obiektu (m.in. sprawdzanie okien, zaworów);

    8.
    pracownicy ochrony są zobowiązani do utrzymania czystości w okolicach wejścia do budynku oraz odśnieżania wejścia podczas pełnienia dyżuru, do pracowników       ochrony należeć będzie udzielanie podstawowych informacji.

8.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

    1.
    Zapewnienie pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę.

    2.
    Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania posiadających licencję ochrony I lub II stopnia, bądź pracowników posiadających legitymację kwalifikowanego           pracownika ochrony fizycznej.

    3.
    Zapewnienie pracowników ochrony zdolnych do wykonania obowiązków, wyróżniających się wysoką kulturą osobistą.

    4.
    Zapewnienie pracowników ochrony posiadających umiejętność obsługi komputera,
    w szczególności obsługi pakietu Microsoft Office.

    5.
    Wyposażenie pracowników ochrony w mundury z logo firmy z identyfikatorem, których wzór będzie dołączony do oferty w załączniku.

    6.
    Wyposażenie pracowników w środki łączności bezprzewodowej niezbędne do bezpośredniej łączności.

    7.
    Wyposażenie pracowników w elektroniczny system weryfikujący dokonywane patrole
    z weryfikacją on-line, do którego Zleceniodawca będzie miał nieograniczony dostęp.

    8.
    Przesyłanie drogą elektroniczną raportów z obchodów w każdy ostatni dzień miesiąca kalendarzowego za poprzedni okres.

9.
Do 3 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Instrukcję Ochrony.

10.
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu aktualny wykaz pracowników ochrony.

II.

Zakres zamówienia dot. realizacji świadczenia kompleksowych usług utrzymania czystości w obiektach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o.o wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych, oraz utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingu


1.
Zakres podstawowy: Wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny, materiałów eksploatacyjnych oraz segregacji odpadów komunalnych, obejmując swym zakresem: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, toalety, ciągi komunikacyjne (klatki schodowe, hole, korytarze), windy, drzwi do pomieszczeń, utrzymywanie czystości wokół pojemników na odpady, podstawowe utrzymanie terenów zewnętrznych z wyłączeniem usług znajdujących się w zakresie dodatkowym zamówienia;

2.
Zakres dodatkowy ( na podstawie odrębnych zamówień):

     1.
     Wykonanie usługi mycia okien;

     2.
     Zamiatanie i odśnieżanie w sezonie zimowym placu parkingowego oraz wjazdów i chodników (5 470,35 m2 );

     3.
     Utrzymywanie terenów zielonych wokół budynku (około 4886,18 m2) w tym: koszenie, grabienie (grabienie i      zbieranie liści);

     4.
     Usunięcie nieczystości z membrany dachu w budynkach nr 1 i 2.

Szczegółowy wykaz usług wraz z tabelą cenową dla przedmiotu zamówienia zawiera plik pn. „Zestawienie zakresu usług”

III.
Wymagania Zamawiającego:

1.
Zamawiający wymaga, aby określona minimalna liczba osób wyznaczona do realizacji Zakresu Podstawowego umowy była stale obecna w poszczególnych obiektach, w godzinach realizacji usługi. Poprzez stałą obecność w poszczególnych obiektach Zamawiający rozumie przebywanie
w czasie wyznaczonym na realizację usługi całego personelu Wykonawcy w poszczególnych obiektach. Wykonawca zapewni taką ilość personelu sprzątającego, która jest niezbędna do realizowania z najwyższą starannością.

2.
Usługi, znajdujące się w Zakresie Dodatkowym będą zlecane Wykonawcy przez Zleceniodawcę na podstawie odrębnych pisemnych zamówień.

3.
Usługi znajdujące się w Zakresie Dodatkowym będą płatne na podstawie odrębnych faktur VAT po dokonaniu odbioru wykonanych prac przez Zleceniodawcę na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

4.
Zamawiający może zlecić Wykonawcy dodatkowe czynności związane z utrzymaniem czystości
w swoich obiektach, które rozliczane będą w oparciu o stawkę odczyszczenia 1m2 powierzchni, zawartą w ofercie Wykonawcy.

5.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad segregacji odpadów i utrzymania czystości wokół pojemników na odpady, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (instrukcja zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy).

6.
Zamawiający wymaga aby osoby sprzątające były ubrane w jednakowe estetyczne stroje z logo firmy, personel Wykonawcy musi posiadać imienne identyfikatory ze zdjęciem umieszczone
w widocznym miejscu.

7.
Personel Wykonawcy nie może korzystać z telefonów, sprzętów biurowych (kserokopiarki, komputerów, niszczarki) i innych urządzeń niezwiązanych ze świadczoną usługą, znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

8.
Wykonawca stosować będzie środki i materiały o bezspornie dobrej jakości, ekologicznie obojętne, dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników wyszczególnionych
w załączniku nr 2, niemające wpływu na utratę gwarancji. Wskazane środki oraz materiały winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych obiektów.

9.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania umytych podłóg, poprzez ustawianie w widocznym miejscu słupków ostrzegawczych (np. z napisem „uwaga śliska powierzchnia”, „uwaga ślisko” itp.).

10.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości ścierek, mopów, szczotek i innych akcesoriów służących do sprzątania (akcesoria nie mogą nosić oznak całkowitego zużycia) poprzez ich okresową wymianę.

11.
Personel Wykonawcy nie może wprowadzać do obiektów Zamawiającego osób obcych i/lub członków swoich rodzin, w trakcie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.

12.
Personel Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac, zgodnie z przepisami bhp oraz p-ppoż.

13.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz innych działań personelu Wykonawcy, w tym za uszkodzenie lub zniszczenie wszelkiej własności publicznej lub prywatnej w lokalizacjach objętych usługą sprzątania.

14.
Usługi wchodzące w skład zakresu podstawowego będą świadczone przez Wykonawcę
w godzinach 18.00 ÷ 07.00.

UWAGA:

Zamawiający poprzez uprawnione osoby będzie dokonywał kontroli jakości świadczonych usług w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. O nienależytym wykonaniu usług Zamawiający niezwłocznie będzie informował mailowo i telefonicznie Wykonawcę.

Dopuszcza się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem pełnienia dozoru oraz jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zadania. Koszty dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami ochrony poniesie Wykonawca.

Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim umówieniu się z pracownikiem PNT w Opolu Sp. z o.o.

Osoby wyznaczone do kontaktu z Oferentami:

Paweł Cieślewicz tel. 77 443 89 34

Aneta Herzog-Bienia tel. 77 443 89 15

IV.
Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 1.04.2017 r. do 31.03.2018 r. Przy czym realizacja usługi utrzymania czystości realizowana będzie w okresie od 01.06.2017 r do 31.03.2018 r.

V.
Termin składania ofert:

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 24.03.2017r. godz. 15.00

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Załączniki do pobrania:

Opis wymagań