ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z O.O.
zaprasza do złożenia oferty na
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji merytoryczno-technicznej, wspierającej koncepcję organizacji kształcenia...

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. Zamawiający: PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z O.O.
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji merytoryczno-technicznej, wspierającej koncepcję organizacji kształcenia na kierunku lekarskim UO, obejmującą:
a. ogólną koncepcję organizacji kształcenia,
b. koncepcję kształcenia poszczególnych bloków nauk,
c. program funkcjonalno-użytkowy Collegium Medicum wyposażenia sektorów zamkniętych, w tym Centrum Symulacji Medycznych,
d. matrycę powiązania kierunkowych efektów kształcenia z modułami i przedmiotami,
e. plan studiów,
f. dobór placówek kształcenia praktycznego w zakresie medycyny rodzinnej,
g. program praktyk,
h. wzorzec indeksu umiejętności i dziennika praktyk,
i. katalog metod kształcenia i sposobów sprawdzania.
Dodatkowo oferta powinna zawierać wsparcie w postaci członkostwa konsultantów w Radzie Programowej Kierunku - obecność Wykonawcy w miejscu zamówienia jeden raz na kwartał.
Techniczne, bieżące opracowywanie pisarskie całej dokumentacji prezentującej koncepcję programu i organizacji kształcenia na kierunku lekarskim oraz projektu wniosku o nadanie Wydziałowi Przyrodniczo -Technicznemu Uniwersytetu Opolskiego uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim.
Prosimy o potwierdzenie doświadczenia oraz przygotowania merytorycznego w szczególności poprzez przesłanie referencji w rzeczowym zakresie.
3. Termin realizacji zamówienia: do 22 stycznia 2016 r.
4. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 08.01.2016 r. do godz. 10.00.
Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Oferenta.
Każda oferta powinna obejmować całość zamówienia.
Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.
Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent.
Oferta winna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 1.
6. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem
o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
7. Oferta złożona do Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie odrzucona.
8. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:
a. cena ofertowa – 60%
b. doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne – 40%
9. Zadanie będzie realizowane zgodnie z następującym harmonogramem:
a. Zakończenie przyjmowania ofert – 08.01.2016 r. do godz. 10.00
b. Realizacja zamówienia – do 20.01.2016 r.
c. Odbiór zamówienia – do 22.01.2016 r.
W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.