logo

 

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie Cel tematyczny: Wzmacnianie badań naukowych rozwoju technologicznego i innowacji; Priorytet inwestycyjny: 1b

 

Szanowni Państwo,


Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty, w ramach realizowanego przez
Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.  projektu, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 1. 1.ZAMAWIAJĄCY

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.

ul. Technologiczna 2

45-839 Opole

2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sterownik czasu rzeczywistego zbudowany w sposób modułowy pozwalający na zmiany konfiguracji oraz rodzaju wejść i wyjść. Przedmiotem zamówienia jest również oprogramowanie pozwalające na zaprogramowanie i obsługę dostarczonego urządzenia z poziomu jednej aplikacji, a programowanie powinno się odbywać za pomocą języka graficznego. Budowa modułowa ma zapewnić możliwość dołączania do urządzenia różnego typu wyspecjalizowany kart służących do pomiaru wybranych wielkości jak i do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Zamawiany sterownik musi być wyposażony w układ FPGA, który pozwoli na realizację szybkiego sterowania urządzeniem zewnętrznym w oparciu otrzymane informacje z podłączonych czujników.

Przedmiot zamówienia powinien  składać się z następujących podzespołów oraz powinien spełniać założone kryteria :

 1. 1Urządzenie wraz z obudową

Urządzenie powinno być wyposażone w:

 1. Procesor minimum dwurdzeniowy Intel Atom E3825, o częstotliwości taktowania przynajmniej 1,33GHz oraz cache L2 minimum 1MB,
 2. Przynajmniej 2GB pamięci RAM,
 3. Przynajmniej 2 złącze komunikacyjne obsługujące standardy 10Base-T, 100Base-TX, i 1000Base-T Ethernet,
 4. Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n,
 5. Złącze komunikacji szeregowej w standardzie RS-232,
 6. Złącze komunikacji szeregowej w standardzie RS-485,
 7. Złącze komunikacji szeregowej USB,
 8. Wyjście do podłączenia monitora typu Mini DisplayPort,
 9. Wbudowaną pamięć danych minimum 8GB, o transferze przynajmniej 20 MB/s,
 10. Wbudowany układ FPGA o minimalnej ilości komórek logicznych 160000,
 11. Napięcie zasilania w zakresie od 9 do 30V,
 12. Obudowę umożliwiająca zainstalowanie minimum 4 kart pomiarowych i sterujących jednocześnie,
 13. Zakres temperatur pracy urządzenia powinien mieścić się przynajmniej w przedziale od -20 °C do55 °C,

2.2 Karta pomiarowa - wejść analogowych

 1. Minimum 8 wejść analogowych o zakresie pomiarowym ±10 V,
 2. Minimum 12 bitowa rozdzielczość wbudowanego przetwornika,
 3. Minimalna częstotliwość próbkowania 500 kS/s,
 4. Śrubowe przyłącze przewodów,
 5. Zabezpieczenie przepięciowe kanału pomiarowego na poziomie ±100 V,

2.3 Karta magistrali CAN

 1. Przynajmniej jedno złącze umożliwiające podłączenie magistrali CAN,
 2. Obsługa magistrali High-Speed CAN o prędkości transmisji do 1Mbps,
 3. Karta powinna być kompatybilna ze standardem ISO 11898 oraz obsługiwać standard CAN 2.0B,
 4. Przyłącze magistrali CAN poprzez złącze D-Sub 9 (DB9),

                 

 1. 2Karta wejść i wyjść cyfrowych
  1. Minimum 8 wejść/wyjść cyfrowych konfigurowanych programowo,
  2. Zakres napięć wejściowych/wyjściowych na poziomie 5V/TTL,
  3. Czas propagacji wejść/wyjść nie większy niż 100ns,
  4. Złącze śrubowe lub wtyczka umożliwiająca podłączenie sygnałów do karty,
 1. 3Zasilacz
  1. Napięcie wejściowe na poziomie 200-240V AC, europejska wtyczka przyłączeniowa,
  2. Stabilizowane napięcie wyjściowe 24V DC,
  3. Znamionowy prąd wyjściowy zasilacza 5A,
  4. Przyłącze umożliwiające podłączenie zasilacza do dostarczonego sterownika,
 1. 4Oprogramowanie
  1. powinno umożliwić zaprogramowanie sterownika oraz wszystkich jego podzespołów i dołączonych kart z poziomu jednej aplikacji,
  2. powinno umożliwić pracę sterownika  w czasie rzeczywistym,
  3. powinno umożliwić zaprogramowanie wbudowanego w urządzeniu układu FPGA,
  4. powinno umożliwić wizualizację stanów pracy urządzenia,
  5. powinno umożliwić tworzenie plików wykonawczych (exe) działających jako samodzielne programy,
  6. powinno umożliwić kompilację języka wysokiego poziomu do kodu sprzętowego,
  7. programowanie urządzenia i aplikacji powinno się odbywać za pomocą języka graficznego,

3. Gwarancja

 1. gwarancja na sterownik i dostarczone karty wejść/wyjść - minimum 12 miesięcy,
 2. na urządzenie oraz oprogramowanie będzie (przez cały okres gwarancji) obowiązywało bezpłatne wsparcie (support) telefoniczne i elektroniczne,
 3. po okresie gwarancyjnym dostawca umożliwi przedłużenie gwarancji i suportu,
 4. sprzedający zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny oraz odpłatny serwis pogwarancyjny.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV - 31731100-0 Moduły

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31730000-2 - Sprzęt elektrotechniczny
31731000-9 - Artykuły elektrotechniczne

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI:

Zakup Sterownika czasu rzeczywistego dla silników spalinowych wraz z oprogramowaniem – do 19 stycznia 2018 r.

 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

3)    Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

4)    Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1. Złożenie oferty zawierającej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • data wystawienia oferty,
 • dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
 • termin ważności oferty,
 • cenę netto i brutto

2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
 • Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

 

5. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.12.2017 r. elektronicznie w formie wypełnionego załącznika nr 1 na adresy:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci skanów podpisanych dokumentów.

 • Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
 • Zamawiający dokona oceny ofert. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów o wynikach.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 

Kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

Cena netto w PLN

90%

90

Czas dostawy

10%

10

 

Sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 

Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:

 

                                                          

       wzor

                                                          

C min – cena minimalna w zbiorze

C r  - ceny oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

 

Punkty w ramach kryterium czasu dostawy w miesiącach będą przyznane wg następujących przedziałów:

Czas dostawy na 7 dni od podpisania umowy – 10 pkt

Czas dostawy na 14 dni od podpisania umowy – 5 pkt

Czas dostawy powyżej 14 dni od podpisania umowy – 0 pkt

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Aleksandra Gałęza, telefon 77 443 89 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.  OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
 2. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:

-        wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

-        wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

-        wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

-        zmiany istotnych regulacji prawnych.

 1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-        konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

-        wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia stanowi dla zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
 3. Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
 5. W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
 6. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
 8. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których  parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
 9. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia  za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
 10. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
 12. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.

 

Umowa dostawy sterownika czasu rzeczywistego.pdf

Zacznik nr 1 Zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe sterownik czasu rzeczywistego.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego