logo

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Oś Priorytetowa 1 Innowacje
w gospodarce; Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie Cel tematyczny: Wzmacnianie badań naukowych rozwoju technologicznego i innowacji; Priorytet inwestycyjny: 1b

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty, w ramach realizowanego przez
Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.  projektu, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 1. ZAMAWIAJĄCY

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.

ul. Technologiczna 2

45-839 Opole

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Badania przemysłowe:

Etap I

- wykonanie elementów prototypowego układu wykonawczego.

Układ ten zostanie zbudowany na prototypowym silniku i realizował będzie efektywny stopień sprężania w cylindrze. Jego szybkość i krótki czas działania wynikać będzie z cykliczności pracy silnika spalinowego. Ostateczne parametry graniczne siłownika wynoszą:

- napięcie zasilania 90 - 120,

- częstotliwość otwarcia 100 Hz,

- maksymalna siła ciągu 400 - 600 N,

- maksymalne wysunięcie elementu wykonawczego +/-  5mm,

- wymagany system chłodzenia – wymuszone,

- układ w dwóch wersjach na magnes trwały i bez magnesu,

- wymiary zewnętrzne w załączniku do zamówienia.

Opracowanie urządzenia elektronicznego oraz analiza i optymalizacja pod kątem zgodności elektromagnetycznej -  elementy prototypowego układu wykonawczego.

Układ ten zostanie zabudowany na pojeździe testowym firmy Polaris EPS 570. Pojazd jest dostępny do oględzin w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

Etap musi zakończyć się dokumentacją zrealizowanych prac oraz prototypem urządzenia do zabudowy. Usługa będzie zlecona i wykonywana w jednostce oferenta, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Wspólny słownik zamówień- kod CPV przedmiotu zapytania ofertowego:

73110000 - 6 Usługi badawcze

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI:

- wykonanie elementów prototypowego układu wykonawczego: 01.02.2018 – 30.04.2018

Terminy wskazane powyżej mogą ulec zmianie i zostaną doprecyzowane podczas podpisywania umowy. Dodatkowo Oferent akceptuje postanowienia pkt.8.

Miejsce wykonania usługi będzie określone na etapie podpisywania umowy z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot, który spełnia następujące warunki:

 1. Posiada zaplecze badawcze niezbędne do wykonania badań objętych zamówieniem;
 2. Uzyskał co najmniej 1 patent związany z tematyką badań oraz obróbki metali w ciągu ostatnich 5 lat.
 3. Posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w tematyce związanej z projektem i tematyką pokrewną.
 4. Posiada kadrę (min. 2 osób) zajmującą się tematyką związaną z projektem i tematyką pokrewną. Kadra - min. 1 osoba posiadająca tytuł naukowy, co najmniej w stopniu doktora, z doświadczeniem badawczym popartym publikacjami, min. 5 pozycji.

W celu spełnienia przez Oferenta warunków, o których mowa powyżej, jest on zobowiązany
do przedłożenia podpisanego oświadczenia o spełnieniu wszystkich wymogów związanych
z warunkami udziału w postępowaniu (załącznik nr 1).

5. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

W celu spełnienia przez Oferenta warunków z pkt. 4, Oferent zobowiązany
jest do przedłożenia podpisanego oświadczenia o spełnieniu wszystkich wymogów związanych
z warunkami udziału w postępowaniu załącznik nr 1.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.

Należy również dostarczyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące  załącznik nr 3.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.01.2018 r. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów na adres:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:

a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN;

b) Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych w tematyce związanej z projektem i tematyką pokrewną.

c) Liczbę patentów uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat.

 1. Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

Pa= Cmin/ Ca x 40 pkt, gdzie:

Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,

Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,

Ca- cena całkowita oferty „a”.

 1. Liczba punktów w kryterium doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo
   – rozwojowych
  w tematyce związanej z projektem i tematyką pokrewną
  wg
  poniższego sposobu przyznawania punktacji:
 • 4 lata doświadczenia - 10 pkt
 • 5-10 lat doświadczenia - 20 pkt
 • >10  doświadczenia - 30 pkt
 1. Liczba punktów w kryterium patenty w ciągu ostatnich 5 lat wg poniższego sposobu przyznawania punktacji:
 • 1 patent - 10 pkt
 • 2-5 patentów - 20 pkt
 • >5  patentów - 30 pkt

Podlegać będzie ocenie w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1.

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych + liczba patentów w ciągu ostatnich 5 lat).

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Aleksandra Gałęza, telefon 77 443 89 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.  OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
 2.  Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:

-        wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

-        wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

-        wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

-        zmiany istotnych regulacji prawnych.

 1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

-        konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

-        wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
 3. Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
 5. W przypadku, gdy cena oferty przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór oferty może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
 6. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
 8. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których  parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
 9. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia  za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
 10. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
 12. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.

...........................

podpis i pieczęć firmy

 

Zapytanie ofertowe - Elementy prototypowego układu wykonawczego po korekcie.pdf

Maksymalne wymiary podstawowe układu.pdf

Zapytanie-Ofertowe_ZAL.nr_1.pdf

Zapytanie-Ofertowe_ZAL.nr_2.pdf

Zapytanie-Ofertowe_ZAL.nr_3.pdf