logo

dot. Zapytania ofertowe nr 2/SIL/RPO/2018 na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo - rozwojowych do projektu „Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym wpłynęła 1 oferta spełniająca wymagania zamawiającego:

Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45 758 Opole
za cenę netto: 19 674,80 zł


Do wiadomości:

1. Oferenci w postepowaniu
2. Tablica ogłoszeń/strona internetowa
3. aa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf