W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 26.04.2018r. na wykonanie zadania:   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją "Budowy zaplecza wdrożeniowego i biurowego
z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw przedmiotowe zadanie powierza się firmie:

Zakład Usługowo-Handlowy „TELVID” s.c. H.M. Trzeciak

Telesfora 2,

45-339 Opole

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku
z umieszczeniem zapytania na stronie www.pnt.opole.pl, do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj. cena za przedmiot zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.