logotyp1

Opole, 24.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/LO/RPO/2018

na przeprowadzenie kursu zawodowego z programowania
w języku C++ dla licealistów w Opolu

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do przedstawienia oferty, w ramach realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o. o. projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

1. ZAMAWIAJĄCY

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego z programowania w języku C ++ dla licealistów szkół ogólnokształcących z Opola.
2. Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych w dwóch grupach po 12 osób (w sumie dla 24 uczniów, w tym 6 dziewczyn).
3. Odbędą się dwie edycje kursu:
- I edycja w okresie od października 2018 do lutego 2019,
- II edycja w okresie od października 2019 do lutego 2020.
Kurs będzie odbywał się w zależności od preferencji uczestników (2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne przez 10 tygodni w godzinach popołudniowych lub w weekendy
w wymiarze 8 godzin lekcyjnych). Terminy zostaną doprecyzowane podczas podpisywania umowy z Wykonawcą.
4. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.
5. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego odpowiednie uprawnienia/niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia kursu. Nie dopuszcza się przeprowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp.
6. Program szkolenia powinien obejmować oprócz praktycznej nauki programowania C++ podstawowe zagadnienia związane z programowaniem i projektowaniem systemów informatycznych, metody ataków oraz obrona przed nimi, refaktoryzacja kodu, podstawy algorytmiki, techniki programowania obiektowego, charakterystyka wygodnych interfejsów użytkownika. Dokładny program szkolenia wraz z podziałem na część teoretyczną i praktyczną (jeśli dotyczy), wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, przewidziane sprawdziany i egzaminy (jeśli dotyczy) Wykonawca zobowiązany jest podać w Programie szkolenia (stanowiący załącznik nr 1 do oferty).
7. Miejsce wykonania usługi to sala konferencyjna w Parku Naukowo – Technologicznym w Opolu, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. zapewnienia w ramach kosztu szkolenia komputera przenośnego
o parametrach zapewniających realizację programu szkolenia wraz
z zainstalowanym, legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia;
b. będzie odpowiedzialny za odpowiednie rozstawienie sprzętu w sali szkoleniowej oraz sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo, zgodnie
z wymogami szkolenia;
c. przygotowania materiałów szkoleniowych wraz z wykazem literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych (jeśli dotyczy), które Zamawiający przygotuje dla uczestników szkolenia;
d. prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych, zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych zgodnie z opracowanym programem (wzory dokumentów zapewnia Zamawiający);
e. prowadzenia rejestru materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma uczestnik szkolenia (jeśli dotyczy);
f. prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa lub zawierającymi m.in.: imię i nazwisko, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, podpis osoby przeprowadzającej egzamin zewnętrzny ( jeśli dotyczy);
g. każdorazowego niezwłocznego informowania Zamawiającego o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestnika lub o jego zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu w trakcie jego trwania;
h. prowadzenia dokumentacji fotograficznej.
Wszystkie powyższe dokumenty powinny być sporządzone na drukach zawierających odpowiednie logotypy według wzoru przesłanego przez Zamawiającego.

Wspólny słownik zamówień - kod CPV przedmiotu zapytania ofertowego:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI:

Odbędą się dwie edycje kursu:
- I edycja w okresie od października 2018 do lutego 2019,
- II edycja w okresie od października 2019 do lutego 2020.
Terminy wskazane powyżej mogą ulec zmianie i zostaną doprecyzowane podczas podpisywania umowy.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają wykształcenie i doświadczenie kierunkowe: wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub ukończone szkolenia/kursy/studia podyplomowe z obszaru informatyki – ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz załączonych dokumentów (ksero), potwierdzających kwalifikacje (Załącznik nr 1),
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – spełnienie warunków zostanie zweryfikowane na podstawie załącznika nr 1.
2. Ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz załączonych dokumentów (ksero), potwierdzających kwalifikacje.
3. Wykonawcy niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
4. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


5. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki tj.:
- Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
- Kserokopie dokumentów potwierdzających deklarowane kwalifikacje, np. ksero dyplomów, certyfikatów itp.
2. Ofertę należy składać elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 01.10.2018r do godz. 16.00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz www.pnt.opole.pl/aktualności

6. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteria formalne:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają doświadczenie i wykształcenie kierunkowe: wykształcenie wyższe kierunkowe i/lub ukończone szkolenia/kursy/studia podyplomowe z obszaru informatyki – ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz załączonych dokumentów (ksero), potwierdzających kwalifikacje. Ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym oraz załączonych dokumentów (ksero), potwierdzających kwalifikacje.
- Wykonawca zapewni sprzęt i oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia kursu.

Wykonawca składając ofertę na zamówienie musi spełnić wszystkie kryteria.
1. Wykonawcy niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę:
- Załącznika nr 1: Formularza ofertowego,
- Załącznika nr 2: Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
- kserokopii dokumentów wskazanych w Formularzu ofertowym.
4. W przypadku złożenia oferty przez Oferenta niebędącego osobą fizyczną, który oferuje realizację zamówienia przez więcej niż 1 trenera koniecznym jest dołączenie do oferty:
- wykazu trenerów,
- wszystkich dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wskazanych trenerów.

W toku realizacji zamówienia, w sytuacjach losowych (np. choroba, wypadek itp.) Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi przez osoby trzecie (inne niż wskazane w wybranym Formularzu ofertowym) ale o kwalifikacjach nie mniejszych, niż kwalifikacje wybranego Wykonawcy i za uprzednią zgodą Zamawiającego.

Kryteria punktowe:
1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryteriami:
a) cena – 80 pkt,
b) doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca, tj. w prowadzeniu kształcenia
w poszczególnych przedmiotach/obszarze tematycznym, którego dotyczy oferta – 20 pkt.
2. Opis sposobu obliczania kryterium cena:

 

wzor

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami
i obciążeniami.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 80 punktów.
3. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca:
W kryterium doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad: liczba lat przepracowanych jako nauczyciel/wykładowca z obszaru kształcenia którego dotyczy oferta:
• do roku pracy w obszarze kształcenia – 0 punktów,
• powyżej 1 roku - 2 lat pracy w obszarze kształcenia – 15 punktów,
• powyżej 2 lat pracy w obszarze kształcenia – 20 punktów, 1 rok = 12 miesięcy.
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1. W przypadku oferty łączonej oraz gdy Wykonawcą jest firma wskazująca więcej, niż jednego nauczyciela/wykładowcę, suma punktów uzyskana przez poszczególnych trenerów zostanie uśredniona, tak aby można było ją porównać
z ewentualnymi innymi ofertami Wykonawców.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 20 punktów.
4. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach (cena + doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca) wynosi 100.
5. Liczba punktów otrzymanych za poszczególne kryteria, po zsumowaniu będzie stanowiła końcową ocenę oferty Wykonawcy.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Aleksandra Szubryt telefon 77 443 89 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z DOSTAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy:
a) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
c) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
d) polegających na zmianie zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia,
w szczególności zwiększeniu albo zmniejszeniu liczby grup lub godzin zajęć,
w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego.
2. Zmiany mogą być dokonane, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie (zgodnie z pkt. 6.5.2 Zasada konkurencyjności, ppkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków).


8. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert obejmujących część zakresu zamówienia.
3) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
5) W przypadku, gdy cena oferty przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór oferty może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
6) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
8) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
9) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
10) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 24 pkt. 8 umowy o dofinansowanie. Zgodnie z postanowieniami ww. artykułu, umowa musi zostać przekazana do weryfikacji WUP przed jej zamiarem zawarcia. WUP ma 7 dni roboczych na odpowiedź, czy wyraża zgodę.
12) Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z zasadą równości szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).
13) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

logotyp2