logotyp1

Opole, 03.10.2018 r.


Dot. usługi przeprowadzenia kursu zawodowego z programowania w języku C++ dla licealistów szkół ogólnokształcących w mieście Opolu w ramach projektu Licealista na rynku pracy — zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych miasta Opola” dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX — Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.2.2 — Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zawiadamiam, że w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym wpłynęły 3 oferty spełniające wymagania zamawiającego. Przedmiotowe zadanie powierzam:


MDgroup Marta Hain
Kuniów 17B,
46-200 Kluczbork


UZASADNIENIE:


Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

logotyp2