W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 11.03.2019r. na wykonanie zadania:
Zakup, dostawa i montaż elektronicznego systemu obsługi sal konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”
przedmiotowe zadanie powierza się:

XE Daniel Cyris
Władysława Jagiełły 24,
45-920 Opole

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku
z umieszczeniem zapytania na stronie www.pnt.opole.pl, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty, spełniające kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj. cena za przedmiot zamówienia.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze oferty