W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 11.03.2019r. oraz wycofaniem oferty wykonawcy na wykonanie zadania:  

Zakup i dostawa laptopów na potrzeby realizacji projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”.

przedmiotowe zadanie powierza się firmie:

"MATCOM" Marcin Sebastian Ziółek
12-100 Szczytno ul. Moniuszki 5

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert

Protokół z udzielenia zamówienia