Wizja i cele Parku

  Zgodnie z zapisami zawartymi w Akcie Założycielskim Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu, celem Spółki jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionu opolskiego, poprzez tworzenie w mieście Opolu (i województwie opolskim) korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii. Ma to na celu rozwinięcie gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz stymulowanie innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem terytorialnym. Spółka ma zatem stanowić pomost pomiędzy podmiotami gospodarczymi a nowymi technologiami dostępnymi na rynku, prowadzącymi do rozwoju gospodarki w regionie.

  Celem PNT w Opolu jest działanie na rzecz rozwoju regionu opolskiego poprzez:

 • wspomaganie transferu innowacyjnych technologii z uczelni i jednostek B+R do przedsiębiorców poprzez tworzenie im korzystniejszych warunków gospodarowania na terenie Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu (atrakcyjne cenowo warunki lokalowe, obsługę administracyjną, doradztwo biznesowe);
 • umożliwienie podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej absolwentom i doktorantom opolskich szkół wyższych zamierzającym prowadzić firmy w obszarze innowacyjnych technologii;
 • monitorowanie trendów rozwojowych branż innowacyjnych oraz reagowanie na zidentyfikowane potrzeby firm tworzących i wdrażających najnowocześniejsze projekty i technologie;
 • pośrednictwo w dostępie do nowych i innowacyjnych technologii;
 • prowadzenie działań inkubacyjnych w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych firm technologicznych;
 • tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji;
 • pomoc w promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, zwłaszcza małych i średnich firm;
 • stworzenie warunków do komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych;
 • podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu i jego otoczenia;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi.

Misję PNT w Opolu można sformułować jako działalność mającą na celu rozwijanie nowych technologii i działań innowacyjnych poprzez współpracę sektora badawczo-rozwojowego i gospodarczego.
 
Wielki uczony Albert Einstein powiedział kiedyś, że:
„Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi.”

Nadszedł czas aby zmienić postrzeganie naszego regionu, który nie jest liderem w obszarze wykorzystywania różnych funduszy unijnych. Musimy dążyć do tego aby nareszcie dołączył do czołówki w wykorzystaniu funduszy z sektora B+R. Każdy pieniądz zainwestowany w sektor B+R, szybciej lub wolniej, ale zawsze przyniesie korzyści związane z rozwojem miasta i regionu, ale do tego konieczna jest mobilizacja wielu osób i sprzyjającej atmosfery.