Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw


Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Przedmiotem projektu jest budowa przez Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby przedsiębiorstw w tym szczególności z sektora MŚP. Całość budynku obejmować będzie 6 modułów hal wraz z zapleczem administracyjnym, sanitarnym i socjalnym oraz pow. biurowe o zróżnicowanej powierzchni. Wszystkie powierzchnie są przeznaczone pod wynajem do prowadzenia różnicowanej działalności usługowej zgodnej z MPZP przez przedsiębiorstwa w tym szczególności z sektora MŚP a funkcjonujących w ramach PNT w Opolu sp. z o.o..

Okres realizacji

01.02.2018– 31.10.2019 r.

Wartość projektu

Wartość ogółem: 39 129 382,99 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 31 812 506,50 PLN
Dofinasowanie: 19 781 016,53 PLN

Zakres projektu

Zakres i rodzaj robót budowlano-montażowych przewidziany do realizacji określony został w dokumentacji budowlanej i obejmuje:
1) Roboty ogólnobudowlane w zakresie stanu zero, konstrukcji żelbetowej i murowej, studni wodomierzowej, dachu, elewacji, podłoży i posadzek, ścianek działowych, stolarki otworowej, okładzin ścian i stropów, osłony śmietnika;
2) Instalacje sanitarne w zakresie przyłącza i instalacji wodno-kanalizacyjnego, gazowej i centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji;
3) Instalacje elektryczne w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej;
4) Wewn. infrastrukturę komunikacyjną w zakresie dróg podrzędnych obejmujące drogę i plac dostawczy, drogę dojazdową, zatoki postojowe, chodniki, drogę pożarową.

Celem przedmiotowej inwestycji jest zwiększenie potencjału i konkurencyjności , podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w Aglomeracji Opolskiej poprzez tworzenie na jej obszarze korzystnych warunków inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych. Cel główny projektu zostanie zrealizowany dzięki realizacji celów szczegółowych : poprawa dostępu mieszkańców/MŚP AO do infrastruktury terenów inwestycyjnych; wzrost liczby nowopowstałych firm wpływający na zmniejszenie bezrobocia i ograniczający negatywne zjawiska emigracji zarobkowej; wzrost udział sektora MŚP w strukturze gospodarczej obszaru; wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet, osób niepełnosprawnych oraz młodych mieszkańców AO; wzrost nowopowstałych miejsc pracy. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi uruchomienie obiektu z zapleczem wdrożeniowym i biurowym na potrzeby MŚP oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku poprzez właściwe jego skomunikowanie (ciągi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca postojowe, tereny zieleni niskiej i średniej). Z wdrożenia projektu wynikać będzie szereg korzyści zarówno dla beneficjenta projektu, ostatecznych odbiorców, jak również obszaru AO. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby oraz powierzchni terenów gotowych pod inwestycje, co w istotny sposób zwiększy atrakcyjność inwestycyjną AO, przyczyniając się równocześnie do rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy.