Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm


Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Parkiem Naukowo - Technologicznym w Opolu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres projektu

Celem projektu było zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami sektora B+R a przedsiębiorstwami MMŚP oraz zwiększenie wdrażania rozwiązań innowacyjnych poprzez szkolenia i staże.
W ramach Projektu Uczestnicy skorzystali z bezpłatnych szkoleń z zakresu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej. Ponadto naukowcy wraz z pracownikami przedsiębiorstw, w ramach odbywanych staży, dokonali analizy firm pod kątem potencjału innowacyjnego. Wspólna praca zakończyła się przygotowaniem dokumentacji wdrożeniowej zawierającej kompletną analizę przedsiębiorstwa i gotową propozycję wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. 

Okres realizacji

1 czerwca 2014 r. - 30 czerwca 2015 r.

Uczestnicy

Grupę docelową stanowiło 40 osób - Uczestników Projektu z obszaru woj. opolskiego, z czego 20-osób to pracownicy/ce naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni opolskich uczelni i jednostek naukowych, a 20 osób to pracownicy przedsiębiorstw, w tym co najmniej z 10 przedsiębiorstw z branży ekoenergetycznej i zielonej technologii.

Zostali oni połączeni w 5 zespołów (każdy po 4 naukowców i 4 pracowników przedsiębiorstw). W ramach takiego zespołu, naukowcy najpierw odbyli staż w przedsiębiorstwie gdzie zapoznali się m.in. z potencjałem innowacyjnym firmy, zasadami funkcjonowania, problemami z jakimi boryka się firma, zebrali informacje do opracowania dokumentacji wdrożeniowej dotyczącej 4 poszczególnych innowacji, a dopiero po zakończeniu ich stażu, pracownicy przedsiębiorstw rozpoczęli swoje staże na uczelni. Tam zostali poinformowani o metodach wdrożenia rozwiązań innowacyjnych na podstawie zdiagnozowanych wcześniej potrzeb, odbyli szkolenia praktyczne, poznali możliwości i proces współpracy nauka-biznes, poznali zaplecze laboratoryjne do wykorzystania przez firmy.

Aktualności dotyczące projektu