Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesuProjekt realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Parkiem Naukowo –Technologicznym w Opolu Sp. z o.o., w ramach Osi priorytetowej II – Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, największa Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) na Opolszczyźnie, dostrzegając uzasadnioną potrzebę ukierunkowania działalności IOB na potrzeby przedsiębiorców, zacieśnienia współpracy oraz poprawy komunikacji podjęło starania o wdrożenie projektu na rzecz stworzenia nowego, zintegrowanego modelu kooperacji przedsiębiorstw z IOB o tytule „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu”, tworząc podwaliny dla spójnego, perspektywicznego mechanizmu wzajemnego wspierania zaangażowanych środowisk w oparciu o pogłębioną diagnozę potrzeb firm oraz usprawnienie istniejących i tworzenie nowych kanałów komunikacyjnych.
Wdrożenie tak określonych obszarów działania wymagać będzie przede wszystkim: 

1) podjęcia starań o zidentyfikowanie i wypracowanie nowych lub rozwój dotychczasowych zaawansowanych usług wynikających z zapotrzebowania firm,

2) przyjęcia przez Wnioskodawcę roli koordynatora procesu profesjonalizacji otoczenia okołobiznesowego województwa opolskiego,

3) stworzenia oferty wsparcia strategiczno-programowego dla IOB.

W ramach niniejszego projektu Partner – Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. - zamierza utworzyć i wyposażyć Laboratorium mechaniczno-pomiarowe, a zakupiony sprzęt zezwoli na świadczenie nowych usług dla kluczowych branż woj. opolskiego, określonych jako inteligentne specjalizacje oraz poszerzyć i udoskonalić świadczone do tej pory usługi.

Okres realizacji

1 stycznia 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

Wartość projektu

Wartość projektu ogółem: 7 634 328,53 zł
Wydatki kwalifikowalne: 7 302 323,53 zł
Dofinansowanie: 6 180 000,00 zł

Wartość PNT

Ogółem: 1 775 505,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 443 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 200 000,00 zł

Zakres projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie opolskim poprzez wzmocnienie oferty instytucji otoczenia biznesu, skutkujące stworzeniem nowych lub znaczącym udoskonaleniem dotychczas oferowanych przez IOB wyspecjalizowanych usług, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby firm. Celami szczegółowymi są: 

1) Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie jego potencjału innowacyjnego. 

2) Zwiększenie oferty usług okołobiznesowych, świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki. 

3) Wzmocnienie współpracy sektora IOB z przedsiębiorstwami. 

4) Wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości. 

5) Upowszechnianie praktyk proinnowacyjnych, zwłaszcza wśród przedsiębiorców instytucji publicznych, poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy. 

Aby możliwe było osiągnięcie celu ogólnego PNT w Opolu zdefiniowano cele pośrednie:
• zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki,
• rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących know-how z obszaru badań mechanicznych,
• dostęp do nowoczesnej, światowej klasy aparatury naukowej,
• istotne rozszerzenie możliwości badawczych,
• poprawa poziomu badań własnych,
• poprawa atrakcyjności Opola jako ośrodka naukowo – badawczego,
• wzrost liczby przedsiębiorstw nowoczesnej technologii,
• wzrost liczby badań wykonywanych przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. na zlecenie przemysłu.
W rezultacie realizowanego projektu 32 przedsiębiorstwa będą korzystały z zaawansowanych usług świadczonych przez IOB. 

Uczestnicy

Regionalne instytucje otoczenia biznesu z Opolszczyzny; sektor małych i średnich przedsiębiorstw w woj. opolskim.

Zadanie Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

W ramach zadania zakupione zostaną maszyny i urządzenia do nowo powstającego laboratorium mechaniczno-pomiarowego w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu:
• System pomiarowy do analizy danych z pomiarów wibracyjnych wraz z oprogramowaniem;
• Pakiet z maszyną wytrzymałościową z oprogramowaniem;
• Maszyna wytrzymałościowa z piecem do badań w wysokich temperaturach;
• System bezdotykowego pomiaru elementów części maszyn.
Powyższe urządzenia stanowią odpowiedź na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców z woj. opolskiego oparte na licznych wywiadach, rozmowach z firmami na temat świadczenia profesjonalnych usług na wysoce wyspecjalizowanym sprzęcie. PNT w Opolu zamierza świadczyć usługi w postaci badań specjalistycznych, których zakres poparty został wcześniejszymi rozmowami bezpośrednimi z przedsiębiorcami.