Innowacyjne Opolskie - profesjonalizacja usług PNT w Opolu


Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Celem projektu jest wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie - sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w woj. opolskim poprzez wzmocnienie oferty instytucji otoczenia biznesu.

Okres realizacji

01.02.2019– 31.10.2020 r.

Wartość projektu

Wartość projektu ogółem: 2 216 544,32 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 910 886,18 zł
Dofinasowanie: 1 385 392,48 zł

Zakres projektu

Oferta Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu odpowiada na zapotrzebowanie rynku zakładamy dalszą profesjonalizację naszych usług w 2 działach:
Inkubator Przedsiębiorczości - działania pn. „Innowacyjne Opolskie” – 3 usługi
Działania w ramach inicjatywy Innowacyjne Opolskie:

a) Opolski Startup.
Celem Opolskiego Startupu będzie działanie na rzecz budowy ekosystemu startupowego, który umożliwi tworzenie innowacyjnego środowiska, a w przyszłości nowych przedsiębiorstw typu startup, spin-off m.in., gotowych do wejścia na rynek.
Opolski startup będzie platformą wymiany kontaktów i nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z sektora MŚP, a także środowiskiem naukowym. Powstanie multimedialny przewodnik po Opolskim Startupie w postaci vloga. Ponad to w ramach udoskonalania usługi planujemy zakup elektronicznego systemu obsługi usługi Wirtualnego Biura. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej poczty. Dzięki elektronicznemu dostępowi do skrytki pocztowej dostępnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu klienci PNT w Opolu będą mogli odbierać swoją korespondencje w dogodnym momencie dnia, nie jak do tej pory było w godzinach pracy PNT w Opolu.
Dodatkowo w wyniku rozmów z przedsiębiorcami oraz analizy rynku widzimy szereg najczęściej popełnianych błędów przez młode firmy, np.: wybór nieadekwatnej formy prowadzenia działalności gospodarczej do rozmiaru prowadzonej działalności; nie zawieranie umów pisemnych lub podpisywanie dokumentów bez wcześniejszej analizy prawnej; dopuszczenie inwestora i utrata kontroli nad firmą, nie stosowanie umów o zachowaniu poufności itd.
Chcemy stworzyć bota na facebooku/strone www PNT. Osoby zainteresowane zgłoszą w komentarzu pod postem chęć korzystania z takiej usługi, następnie zostaną one zapisane do bazy danych i będzie im dostarczana co tydzień prasówka związana z poradami prawnymi dotyczącymi wczesnego etapu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również innowacyjności, ochrony własności intelektualnej oraz działań prowadzonych przez PNT.
W ramach Opolskiego Startupu organizowane będą cykliczne wydarzenia typu Startup Mixer stanowiące okazję do wymiany zaufanych kontaktów w ramach sesji networkingowych oraz giełdy kooperacyjnej, a także do podniesienia kompetencji przedsiębiorców w ramach organizowanych sesji szkoleniowych. Ponadto, tworzą idealną przestrzeń do nawiązywania i pielęgnowania relacji biznesowych, opartych na zaufaniu i rekomendacji.
To spotkania dla przedsiębiorców, którzy w biznesie stawiają na profesjonalizm i trwałość wzajemnych kontaktów w celu budowania przyjaznego przedsiębiorcom ekosystemu. Wydarzenie Startup Mixer każdorazowo organizowane będzie w Centrum Miasta Opola, żeby każdy zainteresowany inicjatywą mieszkaniec Opola i okolic mógł w niej uczestniczyć.
podczas 6 cyklicznych spotkań w ramach Startup Mixer utworzony zostanie punkt konsultacyjny Rzecznika Patentowego, który stanowić będzie doskonałą okazję i szansę dla przedsiębiorców z sektora MŚP do spotkania się i przedyskutowania swoich innowacyjnych pomysłów z Rzecznikiem Patentowym.

b) Campus Innowacji PNT w Opolu ściśle powiązany z inkubatorami technologicznymi, działającymi przy PNT związanymi z tematyką oscylującą wokół Inteligentnych Specjalizacji Regionalnych (w formie cyklicznych spotkań organizowanych w PNT, podczas których zostaną przedstawiane i omawiane
wdrażane do firm innowacje i pojawiające się problemy technologiczne).
Inkubatory technologiczne umożliwią przede wszystkim poprawę konkurencyjności sektora MŚP w regionie, wspieranie jego zdolności do osiągania wzrostu na rynkach regionalnych oraz do angażowania się w procesy innowacji. Działania te mają na celu promowanie przedsiębiorstw MŚP z woj. opolskiego na arenie ogólnopolskiej, co więcej rozwijanie powiązań i synergii pomiędzy przedsiębiorcami z woj. opolskiego, instytucjami okołobiznesowymi i ośrodkami badawczo-naukowymi. Pomysły wypracowane w ramach 10 spotkań Campusu Innowacji PNT w Opolu będzie można skonsultować i przedyskutować z Rzecznikiem Patentowym.

c) Ekonomiczno-prawna Akademia PNT (doradztwo prawne, ekonomiczne, prawo patentowe i modelowanie biznesowe - w formie 10 cykli szkoleń lub spotkań indywidualnych). Wśród wybranych szkoleń wymienić można:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej i średniej firmie
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Wynalazki, znaki towarowe oraz wzory użytkowe, towarowe i przemysłowe
  • Jakość obsługi klienta - sprzedaż z sukcesem
  • Jak przygotować biznes plan
  • Przepływy pieniężne czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy
  • Rozpoczynanie działalności gospodarczej
  • Wprowadzenie do analizy sprawozdań finansowych
  • Profil przedsiębiorcy - przygotowanie biznes planu
  • Oszczędne zarządzanie jako metoda uzyskania przewagi nad konkurencją - system "just in time"
  • Małe i średnie firmy na arenie międzynarodowej - doświadczenia trans-kulturowe spółek joint-venture i
  aliansów strategicznych
  • Negocjacje w biznesie
  • Nauczyć się myśleć jak menedżer - motywacja, przywództwo i komunikacja w kierowaniu personelem małej i
  średniej firmy
  • Praktyczne aspekty przestrzegania i stosowania prawa pracy w małej i średniej firmie
  • Finanse dla nie-finansistów
  • Customer service - jakość obsługi klienta w małej i średniej firmie
  • Tworzenie partnerstwa w kontaktach z dużymi sieciami handlowymi.
  • Finansowanie działalności MSP w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej
  • Podatki w MSP
  • Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • RODO - bezpieczeństwo w firmie
  • PSA - zasady tworzenie nowych podmiotów gospodarczych specjalnie dedykowanych dla StartUp.

2. Dział badawczo-rozwojowy – aby świadczyć bardziej zaawansowane, udoskonalone usługi dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw konieczna jest dalsza profesjonalizacja usług Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu. W tym działaniu niezbędne jest stworzenie laboratorium pomiarowego wyposażonego w niezbędny sprzęt.

• Drukarka 3D FDM
• Drukarka 3D SLS- Technologia SLS - Selektywne spiekanie laserowe proszków na bazie poliamidu PA12 do produkcji nisko-seryjnej skomplikowanych geometrycznie detali poliamidowych.
• Oprogramowanie specjalistyczne do inżynierii odwrotnej.
• Mobilny skaner laserowy 3D