Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3


Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej i Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zakres projektu

Celem projektu była promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
W ramach Projektu Uczestnicy skorzystali z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu: 

- podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy,
- rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. 
 
Uczestnicy Projektu ubiegali się o: 
 
• bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do 40.000,00 zł na osobę (lub do 20.000,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej,
• bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł oraz pomocy szkoleniowo-doradczej. 

Okres realizacji

1 lipca 2014 r. - 31 grudnia 2015 r.

Uczestnicy

O udział w Projekcie mogły ubiegać się osoby fizyczne z obszaru woj. opolskiego zamierzające założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu) : 
 
• w wieku 18-30 lat lub po 50 roku życia oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
• nieaktywne zawodowo i/lub pozostające bez zatrudnienia. 

Założenie projektu

Projekt przewidywał objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 85-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób uzyskało wsparcie w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

Aktualności dotyczące projektu