PRACE B+R DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TECHNOLOGII WYKONANIA INNOWACYJNEGO ULTRALEKKIEGO URZĄDZENIA TRANSPORTOWEGO

Projekt Realizowany W Ramach Osi Priorytetowej: 1. Innowacje w Gospodarce, Działanie: 1.1 Innowacje W Przedsiębiorstwach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji

01.07.2019– 30.06.2021 r.

Wartość projektu

Wartość projektu ogółem: 1 471 341,10 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 396 000,00 zł
Dofinasowanie: 838 856,40 zł

Cel projektu

W ramach niniejszego projektu pn. "Prace B+R dotyczące opracowania technologii wykonania innowacyjnego ultralekkiego urządzenia transportowego” są prace badawczo-rozwojowe nad przedmiotem otrzymanego wynalazku – urządzenie samochodowe do transportu, zwłaszcza motorowerów, motocykli i czterokołowców lekkich. Naukowym celem projektu jest ugruntowanie oraz poszerzenie stanu wiedzy o nowoczesnych materiałach lekkich, hybrydowych i zgodnie z przyznanym patentem na wynalazek pn. urządzenie samochodowe do transportu, zwłaszcza motorowerów, motocykli i czterokołowców lekkich zrealizowanie zaplanowanych etapów prac badawczych i rozwojowych, które mają ostatecznie wypuścić na rynek innowacyjne urządzenie samochodowe do transportu. Prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe mają na celu przeprowadzenie dogłębnego studium merytorycznego nad konstrukcją urządzenia. Pozwolą określić główne parametry konstrukcyjne, newralgiczne węzły i połączenia. Urządzenie zostanie zamodelowane i poddane obciążeniom, w oparciu o analizę MES, co pozwoli na wyznaczenie wymiarów kształtowników wykonanych z nowoczesnych materiałów lekkich, dodatkowo określą parametry docelowego urządzenia. Konieczne będzie wykonanie próbek elementów węzłowych, określenie kształtu ramy. Przebadanie wszystkich elementów z wybranych materiałów i w końcowym etapie opracowanie urządzenia transportowego. Opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej, pomiary w warunkach symulowanych i testy drogowe pozwolą na przygotowanie technologii wdrożenia urządzenia do produkcji.