Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego


Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej I – Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O projekcie

W wyniku podjętej działalności Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. we wrześniu 2016 roku otrzymał patent na wynalazek pn. Sposób zmiany efektywnego stopnia sprężania silnika spalinowego o spalaniu wewnętrznym i układ do zmiany efektywnego stopnia sprężania silnika spalinowego o spalaniu wewnętrznym, którego autorem jest dr hab. inż. Jarosław Mamala, profesor nadzwyczajny Politechniki Opolskiej, będący pracownikiem Parku. Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób zmiany efektywnego stopnia sprężania czynnika roboczego dostarczonego do cylindra silnika o spalaniu wewnętrznym z wtryskiem bezpośrednim, pozwalającym na zwiększenie sprawności ogólnej i ograniczenie emisji substancji szkodliwych w spalinach a różniący się tym, że w głowicę silnika wbudowano układ składający się głównie z zaworu upustowego i kanału upustowego. W ramach niniejszego projektu planowane są prace badawcze oraz rozwojowe mające na celu uzyskaniu nowej technologii umożliwiającej zasilanie silnika spalinowego według rozwiązania wynikającego z patentu. Zgłoszony patent obejmuje zarówno sposób sterowania jak i układ wykonawczy a więc urządzenie, które ma powstać w wyniku realizacji niniejszego projektu.

Okres realizacji

01.06.2017 – 30.09.2018r.

Wartość projektu

Wartość projektu ogółem: 1 099 546,60 zł
Wydatki kwalifikowalne: 992 948,50 zł
Dofinansowanie: 608 927,05 zł

Zakres projektu

W ramach niniejszego projektu pn. "Prace B+R dotyczące sposobu efektywnego zasilania silnika spalinowego” są prace badawczo-rozwojowe nad przedmiotem otrzymanego wynalazku - układ i sposób zmiany efektywnego stopnia sprężania czynnika roboczego dostarczonego do cylindra silnika o spalaniu wewnętrznym z wtryskiem bezpośrednim, pozwalającym na zwiększenie sprawności ogólnej i ograniczenie emisji substancji szkodliwych w spalinach a różniący się tym, że w głowicę silnika wbudowano układ składający się głównie z zaworu upustowego i kanału upustowego. Naukowym celem projektu jest ugruntowanie oraz poszerzenie stanu wiedzy o zasilaniu nowoczesnych silników spalinowych pracujących według wynalazku. Sposób i układ według wynalazku zapewnia dostosowanie chwilowego efektywnego stopnia sprężania w cylindrze silnika przez zmianę czynnej objętości skokowej silnika, w wyniku czego dokonuje się dostosowania
mocy silnika do chwilowych warunków jego pracy. Uzyskana w ten sposób moc silnika pozwala na poprawę jego sprawności w warunkach ustalonych jak i przejściowych, pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym ogranicza się emisję dwutlenku węgla i substancji szkodliwych. Układ regulacji efektywnego stopnia sprężania pozwala na podwyższenie sprawności energetycznej
przez układ napędowy pojazdu drogowego w fazie jego zwalniania, używając silnika jak tzw. retarder silnikowy. Efektywny stopień sprężania silnika regulowany sposobem i układem według wynalazku wpływają i to znacząco na poprawę nie tylko bezpieczeństwa poruszania się ale i komfort podróżowania pojazdem. Mając na względzie poziom innowacyjności w województwie opolskim, a także własną potrzebę rozwoju Park Naukowo-Technologiczny w Opolu zamierza przy wykorzystaniu opatentowanego wynalazku stworzyć w ramach prac B+R prototyp innowacyjnego układu sterowania silnika spalinowego.