Projekt nr 1 –1.1.1 | RPO WO | Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego


Park Naukowo – Technologiczny w Opolu otrzymał dofinansowanie w ramach projektu z RPO WO 2007-2013, działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, którego celem jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego. 
 
Nazwa projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno - doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu" 

nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.01.01-16-002/13-00