Audyt Własności Intelektualnej, usługa świadczona przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, to kolejny rodzaj wsparcia skierowanego do przedsiębiorców w ramach projektu Urzędu Patentowego RP „Własność intelektualna w Twojej firmie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Udział w projekcie pozwala na ubieganie się o dofinansowaną ze środków unijnych usługę polegającą na identyfikacji przedmiotów własności intelektualnej w firmie.

Rzecznik Patentowy Olga Welcer-Hrycaj przeanalizuje zakres działalności Państwa firmy, zapozna się z wytwarzanymi produktami, opracowanymi technologiami lub świadczonymi usługami oraz planami na przyszłość, a następnie opracuje raport zawierający rekomendacje co do strategii ochrony własności intelektualnej w firmie. Przedsiębiorcy korzystający z usługi, uzyskają szeroką wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej, czyli możliwości ochrony posiadanych dóbr niematerialnych np. logo, tajemnicy przedsiębiorstwa, wynalazków, wzorów przemysłowych itp. oraz tego jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Ponadto dowiedzą się, jak uzyskać patent lub prawo ochronne, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną, tym samym zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Rekrutację Przedsiębiorców do projektu prowadzi Urząd Patentowy. 
Po zakwalifikowaniu się firmy do programu, Urząd Patentowy kieruje ją do operatora z odpowiedniego województwa.

Jakie są etapy usługi?

Złożenie wniosku poprzez formularz na stronie internetowej

Rozpatrzenie wniosku przez Urząd Patentowy RP

Podpisanie umowy z Urzędem Patentowym oraz z Wykonawcą usług

Opłacenie wkładu własnego i spotkanie z Wykonawcą usługi

Dokonanie analizy potencjału własności intelektualnej w danej firmie przez Wykonawcę oraz przygotowanie raportu, który przechodzi kontrolę jakości w Urzędzie Patentowym RP

Ponowne spotkanie z Wykonawcą, który przedstawia rekomendacje dla firmy

Kto może skorzystać z usługi?

Z projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 

  • należą do sektora MŚP, czyli są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;
  • prowadzą działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS);
  • wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. pomocy de minimis;
  • zarejestrowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jaki jest koszt usługi?

Koszt uzależniony jest od oferty złożonej przez Wykonawcę, z czego dofinansowane ze środków unijnych jest aż 95% (w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw) lub 90% (w przypadku średnich przedsiębiorstw) kosztów usługi.

informacje o korzyściach wynikających z usługi, a także warunkach dofinansowaniA >>>

rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy mgr inż. Olga Welcer-Hrycaj, posiada uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP (nr wpisu 3090) oraz uprawnienia do występowania w sprawach z zakresu wspólnotowych znaków towarowych Unii Europejskiej (ZTUE) i wzorów przemysłowych Unii Europejskiej (ZWW) przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - nr wpisu 27089.

Rzecznik patentowy świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: 
uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, tzn. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

a w szczególności:

1) opracowywanie, sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych przedmiotów prawa własności przemysłowej do urzędów patentowych: polskiego, zagranicznych i międzynarodowych,
2) badanie stanu techniki w literaturze patentowej,
3) analizę i ocenę zdolności patentowej, ochronnej i rejestracyjnej przedmiotów prawa własności przemysłowej,
4) dokonywanie zgłoszeń przedmiotów prawa własności przemysłowej do ochrony w urzędach patentowych,
5) prowadzenie postępowań patentowych, ochronnych, rejestrowych przedmiotów prawa własności przemysłowej w urzędach patentowych,
6) prowadzenie postępowań spornych i sądowych w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
7) doradztwo, usługi, postępowania dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz obrony przed zarzutami w tym zakresie,
8) prowadzenie badań, poszukiwań, sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
9) sporządzanie umów, porozumień itd. w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
10) konsultacje, doradztwo, prowadzenie korespondencji prawnej w zakresie działalności biura rzecznika patentowego,
11) opracowywanie instrukcji i regulaminów postępowania z projektami wynalazczymi w przedsiębiorstwach.

Cennik usług Rzecznika Patentowego

Olga Welcer-Hrycaj

Rzecznik Patentowy
Patent Attorney
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 77 443 89 40