Utworzenie Centrum Projektowania Inżynierskiego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu


Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej I – Innowacje w gospodarce, Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. jako Instytucja Otoczenia Biznesu, biorąc pod uwagę uzasadnioną potrzebę ukierunkowania działalności na potrzeby przedsiębiorców podjęło starania utworzenia Centrum Projektowania Inżynierskiego. Proces projektowania inżynierskiego materiałów i konstrukcji części maszyn dotyczy branży metalowej, maszynowej, betonowej, chemicznej, meblarskiej i jest wyzwaniem horyzontalnym dla inteligentnych specjalizacji regionalnych województwa opolskiego ale nie tylko. Jest to wyzwanie globalne, w kierunku którym podąża nie tylko nauka światowa, ale przede wszystkim przemysł wielkich koncernów.

Okres realizacji

01.03.2017 – 30.11.2018r.

Wartość projektu

Wartość projektu ogółem: 15 963 263,62 zł
Wydatki kwalifikowalne: 5 297 588,96 zł
Dofinasowanie: 1 986 767,77 zł

Zakres projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie opolskim poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej zarówno Wnioskodawcy jak i współpracujących przedsiębiorstw.
Działalność innowacyjna, uznawana za jeden z bardziej istotnych czynników wpływających na poziom rozwoju gospodarczego w województwie opolskim, wskazywana jest jako jeden z obszarów problemowych. Region charakteryzuje m.in. niski udział przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących w zakresie działalności innowacyjnej, a także niski udział przedsiębiorstw usługowych wdrażających innowacje. Równocześnie podkreśla się potrzebę wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw i inteligentnego rzemiosła poprzez wspieranie mechanizmów implementacji nowych technologii w gospodarkę oraz realizowania inwestycji ukierunkowanych na budowanie potencjału zaplecza badawczego podmiotów gospodarczych.
Mając na względzie poziom innowacyjności w województwie opolskim, a także własną potrzebę rozwoju Park Naukowo-Technologiczny w Opolu zamierza utworzyć Centrum Projektowania Inżynierskiego wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia innowacyjnych badań, zapewni przestrzeń informatyczną do obliczeń.
Celami szczegółowymi są:
1. Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie jego potencjału innowacyjnego.
2. Zwiększenie oferty innowacyjnych usług świadczonych na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki.
3. Wzmocnienie współpracy sektora IOB z przedsiębiorstwami.
4. Wzmocnienie promocji innowacyjności i przedsiębiorczości.
5. Upowszechnianie praktyk proinnowacyjnych zwłaszcza wśród przedsiębiorców i instytucji publicznych poprzez komercjalizację wynalazków i wiedzy. Dzięki ofercie IOB dopasowanej do oczekiwań opolskich przedsiębiorstw zwiększy się pozycja konkurencyjna regionalnej gospodarki, a w efekcie pozytywnych zmian w tym obszarze wzmocniony zostanie również przekaz zewnętrzny i wewnętrzny o opolskim środowisku biznesowym jako o silnym, nowoczesnym, konkurencyjnym i opartym na innowacyjnych rozwiązaniach ośrodku gospodarczym.