Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu

Okres realizacji

2023-04-01 r. - 2026-06-30 r.

Wartość projektu


Fundusz: Next Generation EU
Lider projektu: Miasto Opole / Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie „Polska Izba Rozwoju Elektromobilności” (partner branżowy)
Park Naukowo- Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. (partner dodatkowy)
Wartość dofinansowania z UE: 15 999 999,96 zł

Całkowite koszty projektu: 19 306 110,11 zł

Cel projektu

Celem bezpośrednim (głównym) przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej. Nastąpi to poprzez utworzenie w Opolu Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) z dziedziny przemysłu motoryzacyjnego do końca IV kwartału 2024 r. Ponadto przewiduje się wsparcie funkcjonowania utworzonego BCU oraz przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 uczniów i studentów, 180 osób dorosłych oraz 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do końca II kwartału 2026 r.

Cel główny realizowany będzie przy pomocy celów pośrednich przedsięwzięcia:

1. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Opolu, poprzez:

 • działania inwestycyjne polegające na budowie nowej infrastruktury BCU,
 • zakup wyposażenia BCU,
 • utworzenie struktury instytucjonalnej polegające na wpisaniu utworzonego BCU do systemu oświaty oraz powołanie Rady BCU,
 • zatrudnienie pracowników BCU, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w BCU. 

2. Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Opolu poprzez:
3. realizację działań (w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie):

 • edukacyjno-szkoleniowych,
 • integrująco-wspierających,
 • innowacyjno-rozwojowych,
 • doradczo-promocyjnych, 
1. realizację zadań dodatkowych takich jak:

 • współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w dziedzinie przemysł motoryzacyjny,
 • prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji
1. przeszkolenie 300 osób, w tym:

 • 90 uczniów i studentów,
 • 180 osób dorosłych,
 • 30 nauczycieli kształcenia zawodowego.
BCU kierować będzie swoją ofertę do następujących grup docelowych:

 • osoby młode (uczniowie),
 • osoby młode (studenci),
 • osoby dorosłe,
 • nauczyciele.
Realizacja inwestycji doprowadzi do osiągnięcia niemierzalnych wartości społeczno-gospodarczych, do których należy zaliczyć:

 • poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji kadr branży motoryzacyjnej do wymogów rynku pracy,
 • profesjonalizację doradztwa zawodowego,
 • przygotowanie kadr branży motoryzacyjnej na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcie i zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, CKZ uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego,
 • upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego oraz wsparcie innowacji w kształceniu zawodowym,
 • zwiększenie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji,
 • przygotowanie nauczycieli i wykładowców do wykorzystania transferowanej do edukacji wiedzy i nowych technologii,
 • uzupełnienie istniejącej oferty kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego,
 • wsparcie procesu uczenia się przez całe życie,
 • realizację koncepcji doskonałości zawodowej (aktywne uczestnictwo w krajowych, regionalnych i lokalnych programach na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju społeczno-gospodarczego; prowadzenie wzajemnej wymiany z zainteresowanymi stronami; zapewnienie integracji działań, zwłaszcza działań w zakresie kształcenia, uczenia się i innowacji),
 • przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju elektromobilności, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska (green growth),
 • rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych w edukacji (digital growth),
 • promocję szkolnictwa zawodowego.